برگزاری اولین نشست در خصوص برگزاری نمایشگاهی به وسعت ایران با روسای اتحادیه های صنفی مربوطه