رئیس اتاق اصناف مشهدطی بیانیه ای از آحاد مردم و به ویژه جامعه ی بزرگ اصناف خواست تا در انتخابات پیش رو مشارکت کنند.

در این بیانیه آمده است:

 امروز میدانیم بازار با مسائل جدی و مهمی رو به روست، نوسان قیمت ها و وضعیت مالیات، بیمه و تورم قیمت‌ها همه مسائلی مهمی است که بر کسب و کار  و  بازار اثر فراوانی دارد.

اگر منتظر فرصتی هستیم که  مجموعه اصناف مشهد که بخش عمده بازار را  در بردارد به منظور  سیاستگذاری اکنون فرصت آن است  که فردی به مجلس برود و در تصویب  و تنقیح قوانین و مقررات مربوطه که مهمترین رکن پایه برنامه ریزی هر کشور است اثر بگذارد و  نیازهای مهم  بازار و مشکلات و فرصتها و تهدیدها را بشناسد.

اگر بنشینیم که دیگران به جای ما تصمیم بگیرند و افراد غیر متخصص و ناکارآمد وارد مجلس شوند این اشتباه محض است اکنون فرصت را مغتنم شمرده و با مشارکت حداکثری از حق  انتخاب خود استفاده کنیم و فردی اصلح و توانمند را  با رای خود راهی مجلس کنیم  تا آنچه  را به نفع مردم  ‌است در  پای صندوق رقم بزنیم.

                                                                                                        هادی مخملی

رئیس اتاق اصناف مشهد